Chi tiết bài viết - Xã Gio Châu - Gio Linh

Danh bạSTT Họ tên Phòng ban Chức danh Điện thoại Email
1 Hồ Văn Thanh UBND xã PBTĐU-CT. UBND xã 0915891757 hovanthanh.giolinh@quangtri.gov.vn
2 Nguyễn Hữu Thi ĐẢNG ỦY XÃ Bí thư Đảng ủy -CT.HĐND xã 0915703383 nguyenhuuthi@quangtri.gov.vn
3 Hồ Thị Kim Nhung ĐẢNG ỦY XÃ PBT.Đảng ủy 0913431559 hothikimnhung@quangtri.gov.vn
4 Trần Ngọc Điệp HĐND xã PCT. HĐND xã 0946569123 tranngocdiep@quangtri.gov.vn
5 Trần Ngọc Lượng MT VÀ CÁC ĐOÀN THẾ XÃ CT.UBMT xã 0853441556 tranngocluong@quangtri.gov.vn
6 Hoàng Bách Chiến VĂN PHÒNG UBND XÃ văn phòng - thống kê 0915303206 hoangbachchien@quangtri.gov.vn
7 Lê Thị Mỹ Linh VĂN PHÒNG UBND XÃ văn phòng - thống kê 0944439559 lethimylinh@quangtri.gov.vn
8 Hồ Văn Thảo UBND xã Văn hóa - xã hội 0915515205 hovanthao@quangtri.gov.vn